Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Αμπελόκηπων Μενεμένης

Ανοιχτός διαγωνισμός για τη φύλαξη χώρων του Δ.Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Published

on

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (ανά ώρα και ανά άτομο).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 982.526,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 792.360,00€, ΦΠΑ: 190.166,40€) και υποδιαιρείται στα ακόλουθα τμήματα:

Τμήμα 1: Φύλαξη σχολικών μονάδων με εκτιμώμενη αξία 511.200,00 πλέον ΦΠΑ και

Τμήμα 2: Φύλαξη χώρων-Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» και το αμαξοστάσιο της υπηρεσίας καθαριότητας, με εκτιμώμενη αξία 281.160,00€ πλέον ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της σχετικής Κ.Υ.Α με αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 18-07-22, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 22-409858-001 και αριθμό δημοσίευσης 2022/S 140-399446/22-07-20.

Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25-07-22, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-07-22 ημέρα Δευτέρα και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-08-22 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρήστες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 και να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΣΗΣ είναι 164319.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)
Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 -2313 – 313.644, +30 -2313 –300913 724670 fax: +30 -2313 – 313.625
Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@ampelokipi-menemeni.gr, d.liapaki@ampelokipi-menemeni.gr
Δικτυακός Τόπος : http://www.ampelokipi-menemeni.gr
Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov και στο site του δήμου www.ampelokipi-menemeni.gr
Κωδικός CPV: 79713000-5
Τόπος Παράδοσης-Κωδικός: NUTS: GR122
Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την λήξη της/των υπάρχουσας/σων σύμβασης/εων (ήτοι Μάρτιο/Απρίλιο 2023) και της πιθανής παράτασης αυτών στην περίπτωση που δεν θα έχουν εξαντληθεί οι
συνολικές ώρες της ανάθεσης ή από την επομένη υπογραφή της.
Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ)
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για κάθε τμήμα εκτός ΦΠΑ.

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για κάθε τμήμα εκτός ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Έννομη Προστασία: Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17).

Με εντολή δημάρχου
Για το Τμήμα ΠαιδείαςΑθλητισμού-Πολιτισμού
Ο Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
Γυμνόπουλος Κοσμάς

Για το Τμήμα Διαχείρισης-ΚίνησηςΣυντήρησης Οχημάτων και Μηχ/των

Ο Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

Κουσίδης Γεώργιος

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement