Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Δέλτα

Διαγωνισμός για το νέο δημαρχείο Δέλτα – Ποιο κτίριο θα αναπαλαιωθεί

Published

on

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟY ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
με κωδικό ΟΠΣ MIS 5021756, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» (ΣΑΕ 1551, ενάριθμος Πράξης 2018ΣΕ15510011)

 1. Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟY ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», Αριθ. Μελέτης: 24/2004, με προϋπολογισμό 1.750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), και CPV: 45212350-4 (Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή
  αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον), που εμπίπτει στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
 2. Με το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του κτιρίου του Παραδοσιακού Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Σίνδου με σκοπό την ανακατασκευή, την αναπαλαίωση και την μετατροπή του σε νέο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το κτίριο είναι διώροφο κατασκευασμένο από φέρουσα συμπαγή πλινθοδομή, περιλαμβάνει υπόγειο και έχει διατηρητέες όψεις. Ενδεικτικά σημειώνονται οι παρακάτω εργασίες που προβλέπονται να γίνουν:
 3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
 4. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΟΠΛΙΣΜΟΙ
 5. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
 6. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ, ΟΡΟΦΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
 8. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ
 11. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
 12. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 13. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
 14. ΥΔΡΕΥΣΗ
 15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
 16. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 17. Το έργο χρηματοδοτείται από: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», με το ποσό των 1.750.000,00 € με κωδ.: ΟΠΣ 5021756 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 02.64.7321.002 του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών με εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΑΕ 1551 και ενάριθμο κωδικό της πράξης 2018ΣΕ15510011.
 18. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού, ίσου με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 3 α) και β), (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του Ν. 4782/2021), εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (137.598,48 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης
  εγγύησης προκαταβολής.
 19. Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσού, ίσου με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανουμένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν. 4782/2021), εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
 20. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ομάδας εργασιών σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.
 21. Η εκτιμώμενη αξία Σύμβασης ανέρχεται σε 1.411.290,32 Ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε. και απρόβλεπτα ανέρχεται σε 1.375.984,75 Ευρώ και αναλύεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:
  Για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ποσό 1.040.433,74 Ευρώ
  Για έργα κατηγορίας: Η/Μ ποσό 335.551,01 Ευρώ
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται: Σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4782/2021.
 • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosdelta.gr (Δημόσιες Συμβάσεις – Έργα). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03 / 01 / 2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
  που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 05 / 01 / 2023.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 / 01 / 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 : 00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13 / 01 / 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 : 00 π.μ.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4782/2021, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 28.225,81 € και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ
  τουλάχιστον μέχρι την 10 . 12 . 2023.
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα (280) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
 6. Η παρούσα Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4782/2021 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
 7. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Παράρτημα Β, κάτω των ορίων, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.
 8. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-570744 εσωτ. 712, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσαρούχα Ελένη.
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα.
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement