Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Δ.Κορδελιού Ευόσμου: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών

Published

on

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, με ΑΦΜ 997742450 και Κωδικό ΑΑΗΤ 1007.Ε80708.0001, πρόκειται να προβεί σε σύναψη δημόσιας σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, για την υπ΄αρίθμ.708/2022 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών» συνολικού προϋπολογισμού €26.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με:

 • 1. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021),
 • 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • 3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
 • 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως της παρ.10 του άρθρου 6 και του άρθρου 118,
 • 5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016).
 • 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.
 • 7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • 8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • 9. Την αρ.76928/9-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/13-7-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 • 10. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-2017).
 • 11. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ Α’/19-07-2018).
 • 12. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019).
 • 13. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄/25-04-2019).
 • 14. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α΄/03-05-2019).
 • 15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ.πρωτ.4577/28-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω) “Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016″και συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής της».
 • 16. Την υπ’ αριθμ.1450/03-12-2021 απόφαση Δημάρχου (αριθμ.πρωτ.50239/03-12-2021, ΑΔΑ:6ΙΛΡΩΛΒ-Ν0Κ) περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς,
 • 17. Την υπ’αριθ.708/2022 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Αποτελεσματικότητας-Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας.
 • 18. Το υπ’αριθ.πρωτ.15210/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010404571 2022-04-15) πρωτογενές αίτημα δαπάνης του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Αποτελεσματικότητας-Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας.
 • 19. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ. πρωτ.15772/15-04-2022 (ΑΔΑ:94ΠΖΩΛΒ-Ε7Β, ΑΔΑΜ:22REQ010406161 2022-04-15) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 458 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
 • 20. Τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

     Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 30231310-3 (Επίπεδες οθόνες), 30233132-5 (Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου), 30234600-4 (Μνήμες φλας), 30237000-9 (Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών), 32420000-3 (Εξοπλισμός δικτύου) και 32421000-0 (Καλωδίωση δικτύου).

Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (ΤΑΠ) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7134.01 του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Αναλυτικότερα:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προβλέπεται η δυνατότητα κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη (100%), μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας ανά είδος (σε περίπτωση που ο ανάδοχος προσφέρει έκπτωση) και έως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 105 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία προμήθειας θα πρέπει, στην προσφορά τους, να υπολογίσουν και να βεβαιώσουν πως υπάρχει διαθεσιμότητα για έως 20% μεγαλύτερη ποσότητα ανά είδος και έως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου επί της οδού Π. Μελά 24 Τ.Κ. 562 24, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς, μέχρι και την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 14.00μ.μ.

Η προσφορά υπογράφεται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και υποβάλλεται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 708/2022 μελέτης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και θα ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών και η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:

•1.       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και με την οποία θα δηλώνουν:

 • ότι έλαβαν γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ’  αριθ. 708/2022 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • ότι η προσφορά τους ισχύει και τους δεσμεύει για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 • ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ.708/2022 μελέτης
 • ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης τους και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ
 • ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
 • ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

•2.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) η οποία να έχει συνταχθεί μετά την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ.2 του Ν.4412/2016, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 στο πρόσωπό του ή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου.

•3.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016)

•I.         Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)

•4.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)

Ι. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

•5.      Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης, τα οποία γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

•6.      Τεχνική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή-απαιτήσεις.

•7.      Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

•1.      Οικονομική προσφορά (Τιμολόγιο Προσφοράς).

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) Ο Αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, εις διπλούν, με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» (εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης τεχνική προσφορά).

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 Ν. 4412/2016.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

•1.       Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την καταχώριση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης για τους Η/Υ είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ για τα υπόλοιπα είδη είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραγγείλει τα είδη αμελλητί, καθώς ο σκοπός είναι η παράδοση να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, θα πρέπει να αιτιολογήσει οποιαδήποτε παράδοση γίνει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, προσκομίζοντας έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έκανε ότι ήταν δυνατό, ώστε η παράδοση των ειδών να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεως με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 708/2022 μελέτη.

•2.       Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της 708/2022 μελέτης.

•3.       Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

•4.       Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

•5.       Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 122/2022 (ΑΔΑ:6812ΩΛΒ-Μ0Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

•6.       Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων τιμολογίων και την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του Φ.Π.Α.

•7.       Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε για θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ. 2313-302169,151,136,102,155,183,184) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλέσετε, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Αποτελεσματικότητας-Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας στα τηλέφωνα 2313 302199,172)

Α/ΑΠεριγραφήΆρθροΜονάδα μέτρησηςΠοσότηταΤιμή μονάδαςΔαπάνη (Ευρώ)
1H/Y (refurbished)Ειδικότεμ.43310,00 €13.330,00 €
2ΟθόνηΕιδικότεμ.32170,00 €5.440,00 €
3USB ΕΔΔΥΕιδικότεμ.1552,00 €780,00 €
4Μνήμη USBΕιδικότεμ.438,00 €344,00 €
5Ακουστικά με μικρόφωνο (headset)Ειδικότεμ.1516,06 €240,90 €
6Κάμερα διαδικτύου (webcam)Ειδικότεμ.1537,00 €555,00 €
7Gigabit Ethernet Switch 8-portΕιδικότεμ.823,89 €191,12 €
8Καλώδιο UTP 5m Cat.6Ειδικότεμ.322,71 €86,72 €
 Σύνολο  20.967,74 €
 ΦΠΑ  5.032,26 €
 Σύνολο με ΦΠΑ  26.000,00 €
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
•1.        «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών»708/2022€26.000,00 (με το Φ.Π.Α. 24%)

  Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/.

  Πρόσκληση 174.20 Kb

  Μελέτη 701.54 Kb

  Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα 53.50 Kb

  Τιμολόγιο Προσφοράς 120.00 Kb

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement