Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια κάδων απορριμμάτων στον Δ.Κορδελιού Ευόσμου

Published

on

Προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 508/2020 τροποποιημένη μελέτη για την ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι, προϋπολογισθείσας δαπάνης 298.344,00 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 09η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, με Reception Id: 21-659246-001 και με αριθμό αναφοράς ENOTICESKORDELIOEVOSMOS/2021-170884.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον παρακάτω Συστημικό με Αύξοντα Αριθμό ως εξής: Α/Α 140729: ΟΜΑΔΑ Γ «Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1.100 λίτρων»

Έναρξη υποβολής προσφορών: 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 19/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2313-302169, 102, 151,184. Fax: 2313 302258 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies@kordelio-evosmos.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/ εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας: EL522

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44613700-7 (Απορριμματοφόροι κάδοι).

Προϋπολογισμός σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (298.344,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 240.600,00 – ΦΠΑ :57.744,00€). Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της ομάδας. Προβλέπεται η δυνατότητα κατακύρωσης της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στον ανωτέρω πίνακα σε ποσοστό και ως εξής: μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και για το ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.kordelio-evosmos.gr Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Παροχή Διευκρινίσεων: Ως προς την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: κράτος-μέλος της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Λόγοι αποκλεισμού: Ο προσφέρων- οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

Εναλλακτικές προσφορές: Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (4.812.00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, δηλαδή δεκατρείς (13) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου παράδοσης τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της υπ’ αρ πρωτ: 51817/14-12-2021 διακήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τροποποίηση σύμβασης : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Χρόνος Παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά τα υλικά της σύμβασης σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, με έξοδα, μέσα και μέριμνά του, στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ.508/2020 τροποποιημένη μελέτη για την ΟΜΑΔΑ Γ’. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1. της υπ’ αρ πρωτ: 51817/14-12-2021 διακήρυξης.

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της σύμβασης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους (Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Έννομη Προστασία: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στην παρούσα σύμβαση διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος και στα τηλέφωνα 2313 302169, 2313 302151 και 2313 302102, ενώ για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στo τηλέφωνο 2310 757557.

Με εντολή Δημάρχου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement