Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Επιλογή αναδόχου για τη διάνοιξη & διαμόρφωση πεζοδρόμων σε δρόμους του Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ»

Αρ. Μελέτης: 02/2022

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 277.500 ευρώ (με τον Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών : 160.163,93€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 28.829,41€

Απρόβλεπτα 15% : 28.348,92€

Φόρος προστιθέμενης αξίας 24% : 53.709,68 €

Αναθεώρηση:  6.448,60€.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους του Δήμου (ΣΑΤΑ 2014-19-20, περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου του οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α.: 30.7333.01).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2(α) του Ν.4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μια προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε 365 ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προφορών ορίζεται η: 15 / 07 / 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 21/ 07 / 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δυο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της Διακήρυξης.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικού φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (4.475,81 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης και θα πρέπει να ισχύει σύμφωνα με την προθεσμία  του άρθρου 19 της Αναλυτικής Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16-08-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06-07-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11-07-2022.

Τα έξοδα εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων, Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων του Δήμου, κο Στυλιανό Μουλά, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement