Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Νέαπολης Συκεών

Μνημόνιο Συνεργασίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών και του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ

Σίμος Δανιηλίδης: «Το σταθερό ζητούμενο είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών»

Αναγνωρίζοντας ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις για την έρευνα και την καινοτομία στο πεδίο προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής ευνοούν και ενθαρρύνουν ευρύτερες συνεργασίες και συνέργειες των ερευνητικών και επιστημονικών φορέων με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες μπορεί να πολλαπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και της πρακτικής εφαρμογής αυτών, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον πρόεδρο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκος Χαρουτουνιάν.

Η συνεργασία θα επικεντρώνεται πρωτίστως στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων των δύο φορέων, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιστημονικών προϊόντων και καινοτόμων πρακτικών, η εκπαίδευση στελεχών, η αξιοποίηση γνώσης και εμπειρίας και η εν γένει ανάπτυξη μέσω συνεργασιών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο τη διαχείριση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε θεματικές όπως η προστασία και διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, η εφαρμογή βέλτιστων εφαρμογών άρδευσης, λίπανσης και αποκατάστασης του εδάφους, η αξιοποίηση της γεωθερμίας, η αξιοποίηση και διαχείριση οργανικών υπολειμμάτων, η αειφορική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων και η προστασία τους, η βέλτιστη εφαρμογή δασοπονίας πόλεων, η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η προστασία της χλωρίδας και πανίδας, η δέσμευση του άνθρακα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, η πολιτική προστασία, η ανάπτυξη συμμετοχικών δράσεων και διαδικασιών για την ολιστική διαχείριση του οικοσυστήματος του δήμου, η σχεδίαση και εφαρμογή λύσεων φυσικής βάσης, καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας που θα αποφασίζεται από κοινού από τα μέρη.

«Το ζητούμενο μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες και τις συνεργασίες είναι πάντα η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας» υπογράμμισε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του δημοσίου, που έχει προχωρήσει σε δεκάδες τομείς πέρα από την αγροτική παραγωγή, διευρύνοντας την εμβέλειά του και η εξειδίκευση του επιστημονικού του προσωπικού και η τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε μία σειρά από δικές μας δράσεις». Όπως εξήγησε ο δήμαρχος «έχουμε στα χέρια μας μια σειρά από δράσεις στις οποίες μπορεί να συνεργαστούν οι δυο πλευρές, θα δοθούν στις υπηρεσίες μας, θα εξεταστούν και μόλις είμαστε σε θέση, θα εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας».

Μεταφορά τεχνογνωσίας

«Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών του οργανισμού μας, επιχειρήσαμε μια προσέγγιση με τον δήμο Νεάπολης-Συκεών γνωρίζοντας πως δραστηριοποιείται προς πολλές κατευθύνσεις που εμπίπτουν στο εύρος των ενδιαφερόντων μας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκος Χαρουτουνιάν. Όπως συμπλήρωσε «ο χαρακτήρας του οργανισμού είναι κατά βάση γεωργικός, αλλά έχει επεκταθεί σε δεκάδες τομείς εκπαίδευσης, οργάνωσης, τεχνολογίας, ελέγχων και αδειοδοτήσεων, απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες. Γνωρίζω πως ο δήμος εδώ και αρκετά χρόνια έχει κάνει μια στροφή προς το περιβάλλον, την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη και εξελίσσει δράσεις σε τομείς στους οποίους μπορούμε να συνδράμουμε. Οι συνεργάτες μου παρέδωσαν στον δήμο μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και με τη σειρά του ο δήμος θα επιλέξει εκείνες που τον ενδιαφέρουν έτσι ώστε να προκύψει μια ουσιαστική και αμοιβαία επωφελής συνεργασία».

Όπως επισημαίνει η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Νεάπολης-Συκεών Παρή Γενίτσαρη «Οι δράσεις συνεργασίας τις οποίες μπορούν να αναλάβουν οι δύο φορείς περιλαμβάνουν καταρχήν τη μεταφορά τεχνογνωσίας του επιστημονικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στις υπηρεσίες του δήμου Νεάπολης- Συκεών και τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών και ανάληψης ερευνητικών δράσεων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον αστικό και περιαστικό χώρο του δήμου Νεάπολης – Συκεών. Συγκεκριμένα, έχουμε συζητήσει για τον έλεγχο των άρρωστων δέντρων του δήμου και την υποστήριξη των υπηρεσιών μας στην αντιμετώπιση των ασθενειών, στον έλεγχο της υγείας των δέντρων μας και αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους για την ασφάλεια των πολιτών, από ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην υποστήριξη στην μετατροπή των υπολειμμάτων των κλαδιών (τρίμματα) σε κομπόστ, στον έλεγχο της ποιότητας και τη βελτίωση αυτής προκειμένου να διαμορφωθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στους δημοτικούς χώρους πρασίνου, στην υποστήριξη στην αξιοποίηση του βρόχινου νερού, καθώς και στην αξιοποίηση λύσεων γεωθερμικής ενέργειας στα δημοτικά μας κτίρια».

Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει την από κοινού συντονισμένη προσπάθεια υποβολής προτάσεων και διεκδίκησης ερευνητικών-αναπτυξιακών έργων κοινού ενδιαφέροντος από χρηματοδοτικά μέσα της Ελλάδας ή της Ε.Ε., τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και κατάρτισης, την ανταλλαγή επισκέψεων ερευνητικού προσωπικού, φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού για μελέτες, εκπαίδευση, διδασκαλία και έρευνα.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement