Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Από 10/5 οι αιτήσεις για νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους σταθμούς του Δ.Παύλου Μελά – ‘Οροι και προϋποθέσεις

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους και τις προϋποθέσεις για εγγραφή βρεφών και νηπίων

Από τις 10 Μαίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους γονείς για τις νέες εγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελά. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαϊου με δυνατότητα παράτασης. Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, την τελευταία της συνεδρίαση, ενέκρινε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των παιδιών αλλά και τα τροφεία για το σχολικό έτος 2021 -2022.

Στο Δήμο Παύλου Μελά θα λειτουργήσουν συνολικά 12 παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, παρέχοντας σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» διαθέτοντας το 80% των θέσεων τους, ενώ το 20% των θέσεων διατίθενται στους κατοίκους του Δήμου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, καθώς και στο «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον αυτό συνεχιστεί.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από έξι (6) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών, γεννημένα από 01/04/2019 έως31/03/2021. Στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια από δυόμιση (2,5) ετών μέχρι να συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγράφη τους στο νηπιαγωγείο, γεννημένα από 01/01/2018 έως 31/03/2019.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (Σεπτέμβριος 2021) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
α) Καθορισμός μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής :
 Κάτοικοι στο Δήμο Παύλου Μελά με είκοσι (20) μόρια
 Εργαζόμενος γονέας με σαράντα (40) μόρια .
 Άνεργος γονέας με δέκα (10) μόρια.
 Τρίτεκνοι γονείς με πέντε (5) μόρια, συν δύο (2) μόρια για κάθε επιπλέον παιδί.
 Μονογονεϊκή οικογένεια (διαζευγμένος ή εν διαστάσει, χήρος, άγαμος) με είκοσι (20) μόρια.
 Γονείς ή τέκνα με αναπηρία άνω των 67% με είκοσι (20) μόρια.
 Γονείς φοιτητές ή μαθητές ή στρατευμένοι ή έγκλειστοι με δέκα (10) μόρια.
 Επανεγγραφές με δέκα (10) μόρια.
 Οικογενειακό εισόδημα από 0 € έως 10.000,00 € με τριάντα (30) μόρια.
 Οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00 € έως 20.000,00 € με είκοσι πέντε (25) μόρια.
 Οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € έως 30.000,00 € με είκοσι (20) μόρια.
 Οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 € έως 40.000,00 € με δέκα (10) μόρια.
 Οικογενειακό εισόδημα από 40.001,00 € και άνω με πέντε (5) μόρια.
Σε περίπτωση ισοψηφίας των αιτούντων κατά την μοριοδότηση θα προηγείται η εργαζόμενη μητέρα και θα έπεται το οικογενειακό εισόδημα, έχοντας προτεραιότητα το μικρότερο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

Ορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών αιτήσεων εγγραφής:
 Αίτηση.
 Αστυνομική ταυτότητα και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική
πράξη γέννησης του παιδιού, ή σύμφωνο συμβίωσης.
Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου.
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020) και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, θα υποβάλλουν αντίγραφο εκκαθαριστικού του προηγούμενου φορολογικού έτους, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν και του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό των τροφείων.
 Βεβαιώσεις εργασίας (ισχύει και για τους δύο γονείς) :
I. για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ενσήμων του 2021 (πρώτου τριμήνου) ή αναγγελία πρόσληψης εάν προσλήφθηκε πρόσφατα.
II. για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
III. για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους.
IV. για τους ανέργους, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 Απόδειξη κατοικίας:

 • Για τους κατοίκους, απαιτείτε λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ,
  ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.
 • Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το
  ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό
  τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί
  στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.
  Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση :
 • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.
 • Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 • Άγαμες μητέρες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης, Α πτυχίο.
 • Γονέας στρατευμένος : Βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
 • Γονείς σε σωφρονιστικά καταστήματα: Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
 • Γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)
  Αιτήσεις χωρίς πλήρη δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται, με εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετασθούν στην πρώτη φάση της επιλογής.
 • γ) Χρόνος και τόπος κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής
  Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής νηπίων – βρεφών σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ορίζεται από 10/05 έως 31/05/2021, με δυνατότητα παράτασης.
  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ή δια ζώσης, ή ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά. Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του δήμου, στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά κτήρια.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας, το μήνα Ιούνιο το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του θα συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Επιλογής για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
α) Μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων
Για την επιβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς – τροφεία στους γονείς των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στα τμήματα των παιδικών σταθμών θα ληφθεί υπόψη το «συνολικό οικογενειακό εισόδημα» του φορολογικού έτους 2020.

 Εισόδημα από 0,00 € έως 7.000,00 € : καμία χρέωση

 Εισόδημα από 7.001,00 € έως 10.000,00 € : 40,00 €
 Εισόδημα από 10.001,00 € έως 15.000,00 € : 50,00 €
 Εισόδημα από 15.001,00 € έως 20.000,00 € : 70,00 €
 Εισόδημα από 20.001,00 € έως 30.000,00 € : 90,00 €
 Εισόδημα από 30.001,00 € και άνω : 120,00 €
Εάν στους Παιδικούς Σταθμούς φοιτούν την ίδια περίοδο δύο ή περισσότερα αδέλφια, τότε τα ισχύοντα τροφεία των παιδιών πέραν του πρώτου, θα είναι μειωμένα κατά 50%
β) Περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή πιθανή μείωση αυτών
Οι γονείς ή οι έχοντες την επιμέλεια των φιλοξενούμενων νηπίων, των οποίων το ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 12.000 € και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, μπορούν να αιτηθούν απαλλαγή ή μείωση τροφείων:
Διαζευγμένος γονέας (που αποδεδειγμένα δεν λαμβάνει τη διατροφή που ορίσθηκε με δικάσιμη).
Ανύπαντρος γονέας.
Χήρος γονέας.
Περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
Αναπηρία/χρόνια πάθηση γονέα που τον καθιστά ανίκανο για εργασία (που να το αποδεικνύει με απόφαση ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής).
Περίπτωση εγκλεισμού (φυλάκιση) ενός από τους δύο γονείς του παιδιού (που να το αποδεικνύει με κατάθεση Απόφασης Δικαστηρίου ή σωφρονιστικού ιδρύματος)

Η αίτηση για απαλλαγή ή μείωση τροφείων θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής του τέκνου,
συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την κάθε κατηγορία. Θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την ορισθείσα ειδική Επιτροπής Επαναξιολόγησης, εφόσον το τέκνο μετά την μοριοδότηση βρίσκεται στην λίστα των επιτυχόντων. Η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αίτηση για απαλλαγή ή μείωση τροφείων δεν μπορεί να γίνει για ωφελούμενους του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» οι οποίοι αποποιήθηκαν τη θέση τους και προτίμησαν να φιλοξενηθούν με μοριοδότηση.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement