Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Δ.Παύλου Μελά: Διαγωνισμός για προμήθεια τροφίμων και υπηρεσιών catering

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 311/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 15800/2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων & υπηρεσιών catering για τις ανάγκες του Δήμου Παύλου Μελά και του Νομικού του Προσώπου», σύμφωνα με την ΑΠ 8754/2021 μελέτη του τμήματος Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή για το σύνολο των ομάδων (10) και στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και υπηρεσιών catering, για τις ανάγκες του Δήμου Παύλου Μελά και του Νομικού του Προσώπου για δύο έτη, από Οκτώβριο του 2021 έως και 30/09/2023 .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15500000-3, 15810000-9, 15812000-3, 15331170-9, 15220000-6, 15300000-1, 15411110-6, 15110000-2, 15800000-6, 55321000-6, 15894200-3.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.162.077,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1 : «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 110.338,85 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ΤΜΗΜΑ 2 : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 43.004,41 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 3 : «ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 14.186,02 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 4 : «ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 37.243,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 5 : «ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 96.551,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 6 : «ΕΛΑΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 26.143,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 7 : «ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 109.756,90 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ΤΜΗΜΑ 8 : «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 231.467,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 9 : «ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΣΥΣΣΙΤΙΟ)», εκτιμώμενης αξίας 422.043,70 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 10 : «CATERING ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 71.341,23 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης: για το Δήμο Παύλου Μελά θα γίνει από δημοτικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ. Για τη Δημοτική Επιχείρηση η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους του Νομικού Προσώπου και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Η δαπάνη για το Δήμο Παύλου Μελά για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. έτους
2021, 2022 και 2023 ως εξής:

Η δαπάνη για τη Δημοτική Επιχείρηση για την εν λόγω σύμβαση, 11.538,70€ βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. έτους 2021, 2022 και 2023 : 64-90-001, 64-90-005, 64-98-000, 64-98-006.

Με την 311/2021 απόφαση πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ΑΠ 8754/2021 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση της προμήθειας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καθώς και η Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 2/7/2021 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 30/7/2021 και ώρα 15.00.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών : Ελληνική

Έννομη Προστασία : Προδικαστικές Προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), M.K.E.: 100d9b52-7b25-41e1-a5b9-566886498ba5 εντός προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της με αριθμό 10905/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου του Π.Δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της
Προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του Προβλεπόμενου Παραβόλου.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/6/2021.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) :

Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας καταθέσει προσφορά και για τα δέκα (10) τμήματα, το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται στα 20.561,43 ευρώ και μπορεί να κατατεθεί το σύνολο της εγγυητικής και στους δέκα συστημικούς αριθμούς.

Β)Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 4% επί της αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο του τμήματος

Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα από Οκτώβριο του 2021 (ή και αργότερα, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, έως και 30/09/2023) .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 3/8/2021 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς Αριθμούς: 132717, 132718, 132719, 132720, 132721, 132722, 132723, 132724,
132725, 132726

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890, e-mail: pntina @ pavlosmelas .gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement