Connect with us

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων στους παιδικούς σταθμούς του Δ. Παύλου Μελά

Published

on

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 332/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 16675/2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια επίπλων – εξοπλισμού παιδικών σταθμών” σύμφωνα με την ΑΠ 16106/2021 μελέτη του τμήματος Παιδικών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της μελέτης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επίπλων – εξοπλισμού παιδικών σταθμών, για την κάλυψη των αναγκών των νέων βρεφικών τμημάτων που θα δημιουργηθούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Παύλου Μελά μετά την τροποποίηση των αδειών τους από νηπιακά σε βρεφικά τμήματα, καθώς και του βρεφονηπιακού σταθμού που θα επαναλειτουργήσει μετά την αποπεράτωση της ανακαίνισης του.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39161000-8
 Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.870,60€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παύλου Μελά.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και από το «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την υλοποίηση της Προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 ως εξής: ΚΑ 15.7133.85 με ποσό 10.704,00 και ΚΑ 60.7133.81 με ποσό 23.166,60.

Με την 332/2021 απόφαση πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ΑΠ 16106/2021 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση της προμήθειας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 16/7/2021 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 2/8/2021 και ώρα 15.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς : Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

: Ελληνική

Έννομη Προστασία : Προδικαστικές Προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της με αριθμό 10905/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου του Π.Δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της Προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του Προβλεπόμενου Παραβόλου.

Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ , ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή ποσού 547,00€
Β)Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 4% επί της αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο

Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31/12/2021

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 6/8/2021 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό: 134950

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890, e-mail: pntina@pavlosmelas.gr.

Advertisement
Advertisement
Advertisement