Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Διαγωνισμός του Δ.Παύλου Μελά για τη συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Ασλανίδης έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 277/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και το με ΑΠ 22483/2024 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», σύμφωνα με την με αρ. 14/2024 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας & Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών της μελέτης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Παύλου Μελά. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης δηλαδή από τον Οκτώβριο 2024 και για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Οι υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50232000-0

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 96.422,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Παύλου Μελά ΜΕΛΑ και η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από Δημοτικούς πόρους. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό Οικονομικών ετών 2024, 2025,2026.

Με την 277/2024 απόφαση ΔΕ πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 14/24 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση των εργασιών και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 19/06/2024 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 04/07/2024 και ώρα 15.00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς : Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών : Ελληνική

Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο : Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού : 1.555,20€
Β) Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο

Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για 24 μήνες

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής την 08/07/2024 και ώρα 09.00 π.μ. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό: 352423
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ποζουκίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302890, e-mail:
pntina @ pavlosmelas .gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement