Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ: «Τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων»

Published

on


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                   Ο Δήμος  Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει των εργασιών με θέμα

 «Τοποθέτηση και αποξήλωση επίστυλων διάκοσμων φωτιστικών σωμάτων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

 Στο  παραπάνω πλαίσιο  καλεί οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού  Καταστήματος,  στη  διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή  18 Δεκεμβρίου  2020 και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

 Η προσφορά θα περιέχει:

1.  Οικονομική προσφορά. (δεν υπάρχει υπόδειγμα)

2. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών

3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) .

Διευκρινίζεται ότι η  υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)( Υπάρχει υπόδειγμα)

4. Φορολογική ενημερότητα.

4.α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

4.β. Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (4 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

5.   Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.

6.      Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό εκπροσώπησης να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες

7.      Οι διαγωνιζόμενη θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα των αδειών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, για όλους τους συντηρητές και τεχνικούς που θα απασχολήσουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητες ή βεβαιώσεις αναγγελίας πρόσληψης τους, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Σε περίπτωση που απασχοληθούν από τον διαγωνιζόμενο εξωτερικοί συνεργάτες, θα πρέπει να υποβληθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνταχθεί και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη, στην οποία θα αναγράφετε ότι αποδέχεται την συνεργασία με τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο για να εργασθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου και την βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: α) Αποδέχεται τους όρους του αρ. 50/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και β) δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

                   Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθμό 50/2020 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από την διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 ημέρες από την υπογραφή της.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην  ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Παραδεισοπούλου Αναστασία και Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172, 175.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement