Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Νέαπολης Συκεών

Δ.Νεάπολης Συκεών: Προσφορές για εργασίες σε κολυμβητική δεξαμενή

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις ομάδες Α΄ «Εργασίες ελέγχου – διατήρηση ποιότητας νερού & καθαρισμός πισίνας, για τέσσερις (4) μήνες» και Β΄ «Έκτακτες Επισκευές – Τοποθέτησή Ανταλλακτικών (αποκατάσταση βλαβών)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.076,00€ (29.900,00€ καθαρή αξία + 7.176,00€ ΦΠΑ), τμήματα της σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες προληπτικής συντήρησης κολυμβητικής δεξαμενής για δύο (2) έτη και τοποθέτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.

Η σχετική διαδικασία έχει εγκριθεί με την αρ. 193/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΨΒΟΩΚΙ-ΦΘΥ).

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 476/30362/16-05-2024 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ 948ΚΩΚΙ-ΨΡ5 και β) η αρ. 487/16-05-2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε προσφορά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr έως και την Παρασκευή 07/06/2024 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή.

4. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ είναι αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

6. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

7. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ζητούνται με το αρ. μελέτης 9/2024 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.

Απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε σε μία είτε και στις δύο ομάδες (Α’ & Β’) αλλά στο σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν και αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της με αριθ. μελέτης 9/2024. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανά ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης για την ομάδα Β’ «Έκτακτες Επισκευές – Τοποθέτησή Ανταλλακτικών (αποκατάσταση βλαβών)», θα είναι διάρκειας 30 ημερών από την υπογραφή της και προηγείται. Η διάρκεια της σύμβασης για την ομάδα Α΄ «Εργασίες ελέγχου – διατήρηση ποιότητας νερού & καθαρισμός πισίνας, για τέσσερις (4) μήνες» θα είναι διάρκειας τεσσάρων μηνών και η έναρξη ισχύος της θα είναι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της ομάδας Β’

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16 και αντικαταστάθηκε από την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και από το άρθρο 107 του Ν.4782/2021)

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, όπως αυτές θα πραγματοποιούνται τμηματικά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδια: κ. Σπανού Άννα τηλ. 2313 313181, καθώς και από τον μελετητή κ Σαρηγιαννίδη Χρήστο τηλ. 2313 313352.

Μ.Ε.Δ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement