Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Δέλτα

Διαγωνισμός για την αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», Αριθ. Μελέτης: 02/2022, με προϋπολογισμό 2.400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), και CPV: 45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών), που εμπίπτει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Με το έργο προβλέπεται στο Δήμο Δέλτα, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, να γίνουν εργασίες συντήρησης – ανακατασκευής φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και ασφαλτόστρωση ήδη κρασπεδωμένων ή μη δημοτικών οδών, εντός των οικισμών του Δήμου.
Αναλυτικότερα θα γίνουν κυρίως οι παρακάτω εργασίες:
• Γενικές εκσκαφές γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
• Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδεις – ημιβραχώδεις.
• Υπόβαση με σκύρα μεταβλητού πάχους.
• Βάση με 3Α.
• Ασφαλτική προεπάλειψη.
• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.
• Ασφαλτόστρωση (ΠΤΠ Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.
• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος.
• Κρασπέδωση.
• Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Τ ο έ ρ γ ο είν αι εν τ αγ μέν ο σ τ ο Τ ε χν ικ ό π ρόγ ρ αμμ α κ αι σ τ ον Πρ οϋ π ολ ογ ι σ μό τ ων ε τών : 202 2 με 1. 180. 673, 63 Ε υ ρ ώ κ αι 2023 με 1. 219. 3 26, 3 7 Ε υ ρ ώ ( π ολ υ ε τ ής υ π οχ ρ έ ω σ η) , σ τ ον κ ω δι κ ό 02. 30. 73 33. 0 04.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 197/10543/02.06.2022, (ΑΔΑ: 9KΩ1Ω9Ι-ΨΘΨ, ΑΔΑΜ: 22REQ010679945 2022-06-02).

Τ ο έ ρ γ ο θα χ ρ ημ ατ οδ οτ ηθε ί απ ό τ ον Πρ οϋ π ολ ογ ι σ μό τ ω ν ε τ ών 2022 κ αι 2023 απ ό:

 • Έ Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε ΝΑ – Σ Α Τ Α με π οσ ό 1. 18 0. 67 3, 63 € κ αι ΠΟ Ρ Ο Ι τ ου Δ ήμο υ
  Δ έ λ τ α, με σ υν ολ ι κ ό π ο σ ό 2. 400. 0 00, 0 0 €.
 • Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ομάδας εργασιών σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν. 4782/2021.
 2. Η εκτιμώμενη αξία Σύμβασης ανέρχεται σε 1.935.483,87 Ευρώ.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται: Σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4782/2021.
 • Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου.
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosdelta.gr (Δημόσιες Συμβάσεις – Έργα). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/10/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
  σύμβασης, το αργότερο στις 20/10/2022.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24 / 10 / 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15 : 00 μ.μ..
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26 / 10 / 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π.μ..
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4782/2021, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 38.709,68 € και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 24 / 12 / 2022.
 5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 6. Η παρούσα Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 4782/2021 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
  Η Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
 8. Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Παράρτημα Β, κάτω των ορίων, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.
 9. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-570744 εσωτ. 716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δημητριάδης Τζιάνος.
 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα.
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement