Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Διαγωνισμός του Δ.Παύλου Μελά για τη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού Τμήματος της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου» προεκτιμώμενης αμοιβής
149.371,81€ ευρώ (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4782/2021 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pavlosmelas.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτηθεί η μελέτη κατασκευής του έργου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/04/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

4.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν με τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

5.Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 19.1 του τεύχους διακήρυξης, για να μην αποκλεισθεί από τη διαδικασία, πρέπει να να διαθέτει επιπλέον τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ως εξής:

 • Να έχει ολοκληρώσει την τελευταία δεκαετία (δηλαδή από 01-01-2012) τουλάχιστον μία (1) μελέτη
  ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας του μελετητικού πτυχίου
  που διαθέτει και στην οποία υποβάλλει προσφορά και
 • Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την εγγραφή του στο μητρώο
  μελετητών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Υποδομών στην αντίστοιχη κατηγορία μελετών του
  άρθρου 2, του Ν.4412/2016 στην οποία υποβάλλει προσφορά.
  M.K.E.: a799f382-2472-47af-b1ac-68356edb343f
 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ (2.409,00 €) με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 2. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.
 3. Η σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 50% από τις πιστώσεις του Δήμου Παύλου Μελά, μέχρι το ύψος των 74.685,91 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού Κ.Α. 30.7413.02 και κατά 50% από τις πιστώσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, μέχρι το ύψος των 74.685,90 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού Κ.Α. 02.00.6737.23.
 4. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι οκτώ (8) μήνες.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά.
  Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά
  Δημήτριος Δεμουρτζίδης

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement