Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Επικαιρότητα

Flyover: Πεντάμηνη παράταση του έργου – Η παράδοσή του Μάϊος 2027

Στη «Διαύγεια» απόφαση του υπουργείου Υποδομών με την οποία επικυρώνεται η πρώτη παράταση του αρχικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου

Πριν από μερικές ημέρες ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε ότι το έργο «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου 2027. Πολλοί αναρωτήθηκαν τότε πως προέκυψε αυτός ο ακριβής προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος. 

Το μυστήριο λύθηκε σήμερα το πρωί όταν αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απόφαση του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα με την οποία επικυρώνεται η πρώτη παράταση του αρχικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου κατά πέντε μήνες εξ αιτίας την αντίστοιχης χρονικής καθυστέρησης έναρξης των εργασιών. 

Παράλληλα, στην ίδια απόφαση δηλώνεται ρητά ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου το οποίο θα κληθεί να καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις στην ανάδοχο κοινοπραξία, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική ημερομηνία παράδοσης του έργου ήταν στις 18 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή, στις 19 Δεκεμβρίου 2022, της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία «ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ Α.Ε.», η οποία αποτελεί τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης («ΙΦΣ») με το Ελληνικό Δημόσιο.

Η σύμβαση προέβλεπε ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο πεδίο την 16η Ιουνίου 2023. Όμως, έπειτα από αίτημα του Δημοσίου η ημερομηνία μετατέθηκε για τις 10 Νοεμβρίου 2023 με αποτέλεσμα να μετατεθεί ισόχρονα και η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, που πλέον προσδιορίστηκε για τις 14 Μαΐου 2027.

Διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση του κ. Σταϊκούρα, στις 30 Νοεμβρίου 2023 με έγγραφό της προς τον ΙΦΣ η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από τον ανάδοχο να αποδεχθεί εγγράφως ότι «η προτεινόμενη αναθεώρηση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (α) δεν συνιστά Γεγονός Αναπροσαρμογής, (β) δεν συνεπάγεται ως αποτέλεσμα ουδεμία μεταβολή στην Κεφαλαιακή Δαπάνη και/ή στα Έσοδα του ΙΦΣ και/ή στον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) των απασχολούμενων κεφαλαίων που ορίζεται στο Σενάριο Βάσης και (γ) δεν θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης του ΙΦΣ, από την οποία σε κάθε περίπτωση ο ΙΦΣ παραιτείται από τώρα ρητά και ανεπιφύλακτα».

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 ο ανάδοχος απάντησε εγγράφως ότι δεν αποδέχεται το αίτημα. Συγκεκριμένα δήλωσε πως «α) δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα ζητούνται στο ανωτέρω έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής και συνιστούν Γεγονός Αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης, β) η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών στο πεδίο του Έργου για λόγους που εμπίπτουν στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής, αναπόφευκτα παρατείνει ισόχρονα την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών και την Απώτερη Ημερομηνία, όπως προκύπτει από το επανυποβληθέν αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα του Έργου και γ) ο ΙΦΣ θα υφίσταται και θα υποστεί αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και απώλεια Εσόδων».

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου 2024 ο ανάδοχος με νέο έγγραφό του προς το υπουργείο δηλώνει ότι «η μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα ή σε εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ καθυστέρηση στην υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων συνιστά Γεγονός Αποζημίωσης, το οποίο ο ΙΦΣ δεν θα μπορούσε να αποφύγει ακόμα και αν είχε λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέσο και επιπλέον ότι το Γεγονός Αποζημίωσης αυτό συνεπάγεται α) καθυστέρηση στην επίτευξη της Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών κατά τη σχετική Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, β) Εκτιμώμενη Μεταβολή Κόστους Σύμπραξης και γ) απώλεια Εσόδων».

Η απόφαση

Κατόπιν όλων αυτών ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε χθες 7 Φεβρουαρίου απόφαση με την οποία αποφασίζει:

1. Την μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 18η Δεκεμβρίου 2026 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Μαΐου 2027, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ συνδεόμενη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτής, με ταυτόχρονη απαλλαγή του ΙΦΣ από την υποχρέωση καταβολής ποινικών ρητρών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

2. Την έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.», με τις παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του από τον ΙΦΣ και όπως ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Την αποδοχή της αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των Εργασιών, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Περιόδου Υπηρεσιών δεν επηρεάζεται και διατηρείται σε 26 (είκοσι έξι) έτη από την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, όπως αυτή μετατέθηκε και ορίστηκε εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ήτοι από την 14η Μαΐου 2027 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, όπως αυτή αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 5.2.2 περ. (β) της Σύμβασης Σύμπραξης.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ.

Πηγή: makthes.gr

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement