Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Παύλου Μελά

Η πορεία των έργων ανάπλασης του στρατοπέδου Παύλου Μελά

«Το εγχείρημα της αξιοποίησης του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα του δήμου και των υποστελεχωμένων υπηρεσιών του»

Το ιστορικό της πορείας των έργων αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμος Παύλου Μελά.

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή σε ανακοίνωσή της, το έργο ανάπλασης του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, με τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά», που αποτελεί την πρώτη φάση αξιοποίησης του χώρου, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 19.650.000,00€ (κυρίως κατασκευαστικό έργο) και 315.438,21€ (υποέργα συνδέσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και αρχαιολόγου).

Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου έτους 2020 και στις 06/04/20 προκηρύχθηκε ο ανοιχτός διαγωνισμός για την κατασκευή του, ο οποίος λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου covid-19 και της αποχής των μηχανικών από τις επιτροπές διαγωνισμού μεταφέρθηκε στις 04/05/20, με αποσφράγιση προσφορών στις 08/05/20. Έκτοτε οι διαδικασίες ακολουθούν μια χρονική σειρά ενεργειών που υπαγορεύονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Επί της διαδικασίας κατατέθηκαν 3 προδικαστικές προσφυγές (η μία αποσύρθηκε), οι οποίες εξετάστηκαν από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Κύριος του έργου, αναθέτουσα αρχή και φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Παύλου Μελά, Προϊσταμένη Αρχή η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) και το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Δήμου και Διευθύνουσα – Επιβλέπουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή στην ανακοίνωσή της, «οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου δεν έχουν σταματήσει, καθόσον δεν επιβλήθηκε στον δήμο αναστολή των διαδικασιών. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται στη χρονική αλληλουχία των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία (πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού, αναρτήσεις στο ΕΣΗΔΗΣ, αποφάσεις Ο.Ε. κ.λ.π.), καθώς και στην αποχή των μηχανικών από τις επιτροπές διαγωνισμού, την περίοδο 23/11/2020 – 12/03/2021.
Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης».

Οι μελέτες εφαρμογής του έργου και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διοικητικές ενέργειες, εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες του δήμου Παύλου Μελά με την παροχή συμβουλών από εξωτερικούς συνεργάτες και τη ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ και με ανάθεση των απαιτούμενων στατικών μελετών σε εξωτερικό μελετητή με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16, ενώ δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία ωρίμανσης του έργου οποιοσδήποτε άλλος φορέας.

Ο Δήμος Παύλου Μελά, προχωρώντας στη δεύτερη φάση αξιοποίησης του χώρου, υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ για την αποκατάσταση – επανάχρηση του διατηρητέου κτίσματος στρατωνισμού με το διακριτικό Α2 και με χρήσεις Υπηρεσιών του δήμου και μόνιμης έκθεσης αφιερωμένης στην Εθνική Αντίσταση.

Για την ταχύτερη μελετητική και διοικητική ωρίμανση του έργου με πρωτοβουλίες του Δήμου, της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ, της ΜΟΔ ΑΕ και του ΥΠΠΟΑ επιτεύχθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 426.402,20€, για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών και υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά στο έργο τους. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών, από την ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του δήμου, όσον αφορά στο έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά», είχε αποκλειστικό αντικείμενο τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου.

Οι μελέτες εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης – επανάχρησης του κτίσματος Α2 εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, όπως και οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από τις υπηρεσίες και τα συμβούλια του ΥΠΠΟΑ, καθόσον το κτίριο Α2 είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο, ολοκληρώθηκαν και αυτές με ενέργειες των υπηρεσιών του δήμου και με την συνδρομή και πολύτιμη παροχή συμβουλών του ανωτέρω μηχανισμού στήριξης, του οποίου οι εργασίες της πρώτης φάσης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

«Το εγχείρημα της αξιοποίησης του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα του δήμου και των υποστελεχωμένων υπηρεσιών του».

Για την εξέλιξη του εγχειρήματος που αφορά στην ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης – επανάχρησης του κτίσματος Α2 και τη μελετητική ωρίμανση επιπλέον κτισμάτων εντός του “ιστορικού τόπου”, εξασφαλίστηκε νέα χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 1.080.000,00€, κατόπιν προσπαθειών του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η χρηματοδότηση αφορά στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Παύλου Μελά, του ΥΠΠΟΑ, της ΠΚΜ, της ΜΟΔ ΑΕ και της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ και αποτελεί ουσιαστικά τη δεύτερη φάση του μηχανισμού στήριξης.

Η συνάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σε επίσκεψή της στον δήμο Παύλου Μελά, με τους λοιπούς εκπροσώπους των συμβαλλόμενων φορέων, υπήρξε, όπως αναφέρει ο δήμος, «καθοριστική για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύνταξης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία αναμένεται να λάβει τη σύμφωνη γνώμη επί του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εν ολίγοις, η συμβολή της κυρίας Μενδώνη υπήρξε καταλυτική, καθώς έχει βοηθήσει θεσμικά προς όλες τις κατευθύνσεις για την πρόοδο του έργου».

Κατά τη δεύτερη φάση του μηχανισμού στήριξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Προγραμματική Σύμβαση που αποτελεί το πλαίσιο καθορισμού των όρων συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν σε αυτήν, ο δήμος Παύλου Μελά ορίζεται ως Κύριος του έργου και έχει δια των αρμόδιων αποφαινόμενων οργάνων και υπηρεσιών του τις αποφασιστικές αρμοδιότητες (Προϊσταμένη Αρχή) και την ευθύνη του φυσικού αντικειμένου του έργου, ενώ η ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης, το ΥΠΠΟΑ ορίζεται ως Φορέας Επιστημονικής Εποπτείας και η ΜΟΔ ΑΕ ως Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης.

Τα συμβαλλόμενα μέλη, αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά και την προστασία – ανάδειξή του ως τόπου ιστορικής και κοινωνικής μνήμης με την αποκατάσταση και επανάχρηση μέρους του κτιριακού αποθέματός του, θα συνεργαστούν έως την επίτευξη του τελικού στόχου, ο οποίος δεν είναι άλλος από την απόδοση όλων των έργων στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Η δημοτική αρχή στην ανακοίνωσή της τονίζει τέλος ότι «τις τελευταίες μέρες είδαν το φως της δημοσιότητας, άρθρα στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και το μέλλον του έργου και διαπιστώσαμε ότι γράφτηκαν ανακρίβειες. Στον δήμο Παύλου Μελά, βασική μας θέση είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα οι αγώνες και οι μεγάλες κατακτήσεις των τοπικών κοινωνιών και να μην τσουβαλιάζονται καταστάσεις, πρόσωπα και γεγονότα, κάτω από την επιρροή της τρέχουσας επικαιρότητας».

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement