Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Προκήρυξη για τις θέσεις στο πανηγύρι του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Εύοσμο

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3463/2006 ”Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)

β. Του Ν. 3852/2010 ‘’Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-201)

 1. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ΦΕΚ 1822Β΄/8-6-2012
 2. Την υπ’ αριθ. 1/02-01-2024 (ΑΔΑ: 9675ΩΛΒ-Ψ6X) Απόφαση Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, περί ορισμού Αντιδημάρχων .
 3. Την υπ’ αριθ. 3/02-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΘΦΩΛΒ-Λ2Ψ) Απόφαση Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 (Α΄ 207) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις υπ’ αριθ. 16469/15-2-2022 (Β’ 879) και 18982/22-2-2022 (Β’ 925) Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 6. Την υπ’ αρ. 493/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων.
 7. Την αριθμ. 59/2022 ΑΔΣ- (ΑΔΑ : Ψ54ΠΩΛΒ-ΦΥ3) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Ι.Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου συνοδευμένης από σχετικά τοπογραφικά της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εξήντα δύο (62) θέσεις για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε πωλητές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021 σε συνολικό μήκος οριοθετημένου χώρου περίπου 360 τ.μ.

Από τις 62 θέσεις, οι δέκα (10) θέσεις είναι των 3 τ.μ., οι πενήντα (50) θέσεις είναι των 6 τ.μ. και οι δύο (2) άδειες για καντίνα 7 τ.μ.

Αναφορικά με τις θέσεις λούνα παρκ και με βάση την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο του Ν. 4849/2021 η άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως λούνα παρκ συνιστά ξεχωριστή διαδικασία από το υπαίθριο εμπόριο και υπάγεται στη νομοθεσία Ν. 4442/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Ν. 4849/2021 και την ΚΥΑ 650006/30-06-2022 τ.Β΄.

ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα διεξαχθεί στον Ο.Τ. 90Β της Κοινότητας Ευόσμου (όπισθεν Πλατείας Ευόσμου)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια λειτουργίας της αγοράς είναι τρεις (3) ημέρες, από τις 23 Μαρτίου 2024 έως τις 25 Μαρτίου 2024. Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς είναι από τις 08:00 π.μ έως τις 24:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

Στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέση στην αγορά.

Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές (Φυσικά Πρόσωπα) μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
 2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (άδεια δραστηριοποίησης παραγωγού / επαγγελματία πωλητή στις λαϊκές αγορές ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο / πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη)
 3. Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών.
 4. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου (θα αναζητηθεί υπηρεσιακώς).

Στην περίπτωση νομικών προσώπων υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Το ισχύον και καταχωρισμένο στο μητρώο καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο απότην αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή (ΓΕΜΗ).
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Δημοτικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Για τα δικαιολογητικά 1,2,3 κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

 1. Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό του υπευθύνου της συγκεκριμένης θέσης που θα εγκατασταθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση.
 2. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ Ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων ΙΚΕ.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τον έλεγχο αυτών και την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, συντάσσεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα openmarket.mindev.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, προς γνώση των ενδιαφερομένων προκειμένου να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η απόφαση έγκρισης συμμετοχής.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον Δήμο απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.A.Α., στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή-επαγγελματία, β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά.

Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών θα γίνεται με χρεωστική κάρτα στο ταμείο του Δήμου ή με κατάθεση στο λογαριασμό του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στην

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR78 0172 2620 0052 6205 1148 676

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ GR58 0110 2400 0000 2405 4005 970

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK GR 64 0260 1250 0008 1020 1017 967

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK GR 9101 4072 1072 1002 0010 000 52

Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση είναι η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του ενδιαφερόμενου πωλητή-επαγγελματία, το ΑΦΜ, και στην αιτιολογίας κατάθεσης να αναγράφεται : “Για την εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για το έτος 2024’’.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων θα υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση είδη σύμφωνα με την 18982/22-2-2022 (Β’ 925):

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας) υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Είδη πώλησης για τους παραγωγούς πωλητές

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, και λοιπά αγροτικά προϊόντα.

Είδη πώλησης για τους επαγγελματίες πωλητές

Κατηγορία Α, αναγράφονται στην ΚΥΑ 18982/22-2-2022

Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Κατηγορία Γ, αναγράφονται στην ΚΥΑ 18982/22-2-2022

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καταβάλλει στο Δήμο τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, το οποίο καθορίστηκε στα 10 ευρώ /τ.μ. για κάθε ημέρα θρησκευτικής πανήγυρης, σύμφωνα με την 493/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την απόδοση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πωλητές υποβάλλουν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, από 23-02-2024 μέχρι και 03-03-2024 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 23:59) μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Σ.Α. (https:openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή, πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Η υπογεγραμμένη αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτώνται στα πεδία της εφαρμογής σε μορφή pdf. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες .

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του συνδέσμου: openmarket.mindev.gov.gr στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ υπάρχει η επιλογή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ˃ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ˃ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία (1) αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανηγύρεων με την διαδικασία της κληρώσεως για όσους έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους με την προβλεπόμενη διαδικασία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (www.kordelio-evosmos.gr) και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ

Έργο της επιτροπής θα είναι η εποπτεία και ο συντονισμός της διοργάνωσης των εμποροπανηγύρεων και η διενέργεια κλήρωσης στις περιπτώσεις που απαιτείται. Η επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά με τη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2024

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement