Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Αμπελόκηπων Μενεμένης

Δ.Αμπελοκήπων Μενεμένης: Διαγωνισμός για διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δέντρων» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 537.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 433.500,00€, ΦΠΑ 104.040,00€) και υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα:

Τμήμα 1: Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων, με εκτιμώμενη αξία 394.320,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 318.000,00€, ΦΠΑ: 76.320,00€).

Τμήμα 2: Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης, με εκτιμώμενη αξία 143.220,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 115.500,00€, ΦΠΑ: 27.720,00€).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος»

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 50% το οποίο αφορά ποσό 179.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 144.500,00€, ΦΠΑ: 34.680,00€).

Το ποσό αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ).

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή και θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που θα αυξηθούν οι ποσότητες αποβλήτων στον δήμο (ογκώδη, μπάζα, κλαδιά) ή για την χρονική παράταση της σύμβασης με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της σχετικής Κ.Υ.Α με αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)

Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΣΗΣ είναι 348987.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 16-04- 24 και αναγνωριστικό δημοσίευσης 225731-2024/17-04-24

Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 18-04-24, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-04-24 ημέρα Πέμπτη και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-05-24 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρήστες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 και να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού)

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 -2313 – 313.644, +30 -2313 –300913

Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@ampelokipi-menemeni.gr, d.liapaki@ampelokipi menemeni.gr

Δικτυακός Τόπος : http://www.ampelokipi-menemeni.gr

Κωδικός NUTS: GR122

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov και στο site του δήμου www.ampelokipi-menemeni.gr

Κωδικός CPV: 90513000-6.

Τόπος Παράδοσης-Κωδικός: NUTS: GR122

Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ

Χρονική διάρκεια Σύμβασης: δύο έτη

Χρηματοδότηση: Ιδίοι Πόροι

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς της Ένωσης Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης/τμήματος εκτός ΦΠΑ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Έννομη Προστασία: Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και το π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-17).

Με εντολή δημάρχου
Οι Αντιδήμαρχοι
1) Κουσίδης Γεώργιος
2) Μανωλόπουλος Βασίλειος

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement