Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Δ.Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου « Αναβάθμιση λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο Δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης », αρ. μελ. 54/2019, C.P.V.:45214200-2 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 140.867,25 € (συμπεριλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα) & 33.808,14 € Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι σύνολο 174.675,39 ΕΥΡΩ. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 107.437,50 € και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 33.429,75 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτων).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.04.2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 22.04.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/16, στο
ποσό των δύο χιλιάδων, οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.817,35 €), με χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/16, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους, ενώ η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Μελετών-Κατασκευών και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Πληροφορίες : Μαρία Μαρίνου
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Tηλ. : 2313-300.938-913. FAX: 2313-300.923
E- mail : m.marinou@ampelokipi-menemeni.gr
Αμπελόκηποι : 01.04.2021
Αριθ. Πρωτ. : 6712
Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ. : 14622
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανογικών.

Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ενώσεις οικονομικών φορέων με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ.3β του ν.4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω ένωσης).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/16.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημημετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑ 64.7331.03 « Αναβάθμιση λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου
Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΣΑΕ 047 ΠΔΕ)» του προϋπολογισμού του Δήμου με το ποσό των 174.675,39 € . Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την
υπάρ.Πρωτ.103859/14-10-2019, αρ. απόφασης 1325 ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το έργο
με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 3

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ κάτω των ορίων. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ampelokipi-menemeni.gr. Πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στην κ. Μαρίνου Μαρία (τηλ. 2313300.938 FAX επικοινωνίας 2313300923).

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement