Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Δ.Κορδελιού – Ευόσμου: Προκήρυξη για μελέτες πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού

O Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την επιλογή
αναδόχου για την: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», με Αρ.Μελέτης Τ.Υ.: 16/2020, συνολικού προϋπολογισμού 620.722,54€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (χωρίς ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών Μελετών:

1) 192.803,01€ για Μελέτη κατηγορίας 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων.

2) 242.486,29€ για Μελέτη κατηγορίας 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές.

3) 65.293,39€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Οδός Παύλου Μελά 24 : Ταχ.Κωδ. : 56224 Τηλ. : 2313302100, 2310559254 E-mail : dimos@kordelio-evosmos.gr , dke.t.meleton@n3.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες : Δανάη-Άννα Βυζοβίτη, Γεώργιος Μακρίδης URL : www.kordelio-evosmos.gr Κωδικός NUTS : EL522

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.

Η Διακήρυξη της μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθ. 126/2017 (ΦΕΚ
4535Β΄) Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, Πρότυπο Διακήρυξης, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, με τις
απαιτούμενες προσαρμογές βάσει των διατάξεων των Ν. 4605/2019, Ν.4609/2019 και Ν. 4782/2021.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 14.05.2021, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις
17.05.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Εύοσμος, 22.03.2021
Αρ.Πρωτ.: 11718
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ’’
16/2020
620.722,54€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 166.160,00€
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 454.562,54€
Κωδικοί CPV: 71221000-3 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια και 71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης
τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών, ως εξής:
 κατηγορίας 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων
 κατηγορίας 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
Κάθε προσφέρων, δηλαδή κάθε ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει πρόσφορα, πρέπει να
διαθέτει:
 Ελάχιστο μέσο όρο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων
(2018, 2019 και 2020), σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του οικονομικού φορέα
ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό
του 50% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι
250.291,34 ευρώ.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
 Για την κατηγορία μελετών 6: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας ή έναν (1)
μελετητή 8ετούς εμπειρίας και έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή τρεις (3) μελετητές 4ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία (Πτυχίο Γ΄ τάξης και άνω).
 Για την κατηγορία μελετών 9: τουλάχιστον δύο (2) μελετητές 12ετούς εμπειρίας και έναν (1)
μελετητή 4ετούς εμπειρίας ή τρεις (3) μελετητές 8ετούς εμπειρίας και έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας
ή εφτά (7) μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (Πτυχίο Δ΄ τάξης και άνω).
Κάθε προσφέρων, επιπλέον των ανωτέρω, οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα ως ακολούθως:
 Για την κατηγορία μελετών 6: να έχει εκπονήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία (1) μελέτη
παρόμοιου αντικειμένου.
 Για την κατηγορία μελετών 9: να έχει εκπονήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία (1) μελέτη
παρόμοιου αντικειμένου.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 10.012,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 14.03.2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σε βάρος του Κ.Α.: 64.7413.01 και από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, σε βάρος του Κ.Α.: 30.7413.19, του Προϋπολογισμού των ετών 2021 και 2022 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν.4605/2019), καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement