Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δ.Νεάπολης – Συκεών

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 231.880,00€ με το ΦΠΑ.

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Νεάπολης-Συκεών, δ/νση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, ΤΚ 56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 313141,175. email:georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.
 3. Κωδικοί CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
  Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων»
 4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
 5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
  προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
  ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα
  κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της αναλυτικής διακήρυξης.
 7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών, του προϋπολογισμού της μελέτης. Αναλυτικά οι όροι για το κριτήριο ανάθεσης στην παράγραφο 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).
 9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’13)» (τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)
 10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ήτοι ποσού τρεις χιλιάδες εφτακόσια σαράντα ευρώ (3.740€) . Η εγγύηση αυτή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση
  συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.
  Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να
  προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός προμήθειας) χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
 11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο.
 12. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 120044. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
 15. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
 16. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από
  εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
 17. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 07.05.2021 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17.05.2021 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ.
  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
 18. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ
  (www.promitheus.gov.gr), και στο site του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται Ελληνικό Τύπο.
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement