Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Το πάρκο των ήχων» στις Συκιές

Published

on

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας του Δ.Νεάπολης – Συκεών

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) β) τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Νεάπολης Συκεων
  NUTS: EL522
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
  ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313313 311-348-343
  e-mail: ty.neapoli-sykies@n3.syzefxis.gov.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
  σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
  www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση
  http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
  3.Τύπος αναθέτουσας αρχής
  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή
  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ.
  Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
  4.Κωδικός CPV:
  45212130-6 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου)
  5.Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:
  EL522
  6.Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης:
  Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν λήψης της υπ’ αριθμ. 84/2018 Απόφασης Δημοτικού
  Συμβουλίου, για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 074.6e του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)».
  Με το προτεινόμενο έργο δημιουργείται ένας νέος χώρος πρασίνου ο οποίος θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και στη θετική ψυχολογία των χρηστών. Επιπλέον η φύτευση των δένδρων και των θάμνων σε συνδυασμό με τη χρήση ψυχρών υλικών αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και στην εξασφάλιση ενός απομονωμένου χώρου χαλάρωσης από το φορτισμένο αστικό ιστό.
  7.Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:
  Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 958.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
  Δαπάνη Εργασιών 564.068,97 € Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 101.532,41 €
  Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 99.840,21 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
  Αναθεώρηση: 7.139,06 € Φ.Π.Α. 24% : 185.419,35 €
  Οι επιμέρους προϋπολογισμοί των εργασιών βάσει των οποίων προκύπτουν οι καλούμενες τάξεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι:
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 582.754,72
  Η/Μ 114.251,53
  ΠΡΑΣΙΝΟ 68.441,59
  Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους
  ακόλουθους λόγους: σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται για έργο με ενιαίο, αυτοτελές και σύνηθες
  τεχνικό αντικείμενο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγκη υποδιαίρεσής του για τεχνικούς ή
  οικονομικούς λόγους.
  8.Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου:
  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ορίζεται σε (365) τριακόσιες εξήντα πέντε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9.Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
  προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
  ή στο ΜΗΕΕΔΕ, στις ακόλουθες κατηγορίες:
  • στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 1η τάξης και άνω,
  • στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην Α1 τάξη και άνω και
  • στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Α2 Τάξη και άνω ή στην Α1η τάξη ενώσεων (σε αναβάθμιση) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
  υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
  10.Διαδικασία σύναψης σύμβασης
  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
  4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
  οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
  11.Υποδιαίρεση σε τμήματα:
  Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
  12.Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: –
 3. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης:
  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
  προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  14.Προθεσμία Παραλαβής προσφορών:
  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14.05.2021, ημέρα
  Παρασκευή Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μμ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
  15.Υποβολή προσφορών:
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
  πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
  ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης (καθώς και στο άρθρο 14 της παρούσας προκήρυξης), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
  Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών:
  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
  προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  17.Αποσφράγιση Προσφορών:
  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.05.2021
  ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30πμ.
  18.Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
  Ελληνική γλώσσα.
  19.Εναλλακτικές Προσφορές:
  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
  20.Χρηματοδότηση:
  Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑ2019ΕΠ00810056, με ΚΑ 02.64.7322.03, με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5038016 «Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών)», στο ποσό των 958.000,00€ στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης ΑΔΑ: ΨΕΠΕ7ΛΛ-ΟΥ3)
 5. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
  αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουiv.
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
  (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
  οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
  χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
  (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
  δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης v.
  Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
  ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
  «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
  άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
  22.Δημοσιεύσεις.
  Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και η Διακήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ.
  Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεάπολης Συκεών
  http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
  Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
  66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
  23.Σχετικές Πληροφορίες
  Εγγύηση συμμετοχής
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
  οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.452,00 ευρώ.
  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
  Εγγύηση καλής εκτέλεσης
  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
  Για την δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η Α.Π. 1760/12.04.2021 θετική γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Κ.Μ
  Ο Αντιδήμαρχος
  Στέλιος Γκατζές

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement