Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ.Κορδελιού Ευόσμου

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, για την με αριθμό 746/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου», προϋπολογισμού € 600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά ομάδα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) ομάδες. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για μία ή περισσότερες ομάδες και πάντα για το σύνολο των τεμαχίων / ειδών κάθε ομάδας.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, με Reception Id: 22-631203-001 και με αριθμό αναφοράς ENOTICES-KORDELIOEVOSMOS/2023- 025667.

Υποβολή Προσφορών και αποσφράγιση τους:

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική η λεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ η οποία έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:

183053: ΟΜΑΔΑ Ι: «ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 1, 2, 7, 8, 9 και 10 (ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΠΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)», εκτιμώμενης αξίας 250.870,97€ πλέον ΦΠΑ 24% (311.080,00€ με ΦΠΑ)

183054: ΟΜΑΔΑ ΙΙ: «ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3)», εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (223.200,00€ με ΦΠΑ)

183055: ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 4)», εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (18.600,00€ με ΦΠΑ)

183056: ΟΜΑΔΑ ΙV: «ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 5)», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (37.200,00€ με ΦΠΑ)

183063: ΟΜΑΔΑ V: «ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 6)», εκτιμώμενης αξίας 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (9.920,00€ με ΦΠΑ) και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 17/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 21/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 562 24 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2313 302169, 151, 102, 184. Fax: 2313 302258

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:promithies@kordelio-evosmos.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.promitheus.gov.gr/

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας: EL522

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144400-2 (Οχήματα οδικής συντήρησης), 43312300-6 (Μηχανήματα οδοστρωσίας), 42924730-5 (Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση), 42416200-7 (Καδοφόροι ανυψωτήρες), 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός), 16311100-9 (Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα), 33926000-7 (Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες υγρών για αυτοψίες), 43313100-1 (Εκχιονιστήρες) και 34144420-8.

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (483.870,97€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 600.000,00) (ΦΠΑ 24%:116.129,03€)

Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας, τελών χρήσης κλπ., καθώς και η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε εμφανές σημείο του οχήματος κάθε ομάδας της ενημερωτικής ειδικής πινακίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο υπ’ αρι.πρωτ.24454/31-05-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα στοιχεία του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/ ενώ περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από τη διεύθυνση: http://www.kordelio-evosmos.gr/

Παροχή Διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (http://www.promitheus.gov.gr/).

Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Λόγοι αποκλεισμού: Ο προσφέρων- οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού εννιά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (2.160,64€), εφόσον υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της υπ΄αρίθμ.746/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτης, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας (προσφέρων) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για την ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά.

Αναλυτικά:

  • Ø ΟΜΑΔΑ Ι «ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 1, 2, 7, 8, 9 και 10 (ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΠΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)»: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 5.017,41 (πέντε χιλιάδες δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά).
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙΙ «ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3)»: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 3.600,00 (τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ).
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 4)»: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 300,00 (τριακόσια ευρώ).
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙV «ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 5)»: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 600,00 (εξακόσια ευρώ).
  • Ø ΟΜΑΔΑ V «ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 6)»: εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού € 160,00 (εκατόν εξήντα ευρώ).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε κανονικές συνθήκες χρήσης και συντήρησης από την οριστική παραλαβή των ειδών. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και ορίζεται ως εξής:

Αναλυτικότερα:

  • Ø ΟΜΑΔΑ Ι «ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α 1, 2, 7, 8, 9 και 10 (ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ, ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΠΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ, ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)», ποσού € 12.543,54 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά)
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙΙ «ΠΛΥΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3)», ποσού € 9.000,00 (εννιά χιλιάδες ευρώ)
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 4)», ποσού € 750,00 (επτακόσια πενήντα ευρώ)
  • Ø ΟΜΑΔΑ ΙV «ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 5)», ποσού € 1.500,00 (χίλια πεντακόσια ευρώ)
  • Ø ΟΜΑΔΑ V «ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 6)», ποσού € 400,00 (τετρακόσια ευρώ)

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της Διακήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/12.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Χρόνος Παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα μηχανήματα έργου ή και τον συνοδευτικό εξοπλισμό σε μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταχώριση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, βάσει του χρόνου παράδοσης που έχει δηλώσει, με έξοδα, μέσα και μέριμνά του, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (αμαξοστάσιο), καινούργια, άθικτα και χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθ.746/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη (Παράρτημα I).

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι και να παραδοθούν από τον ανάδοχο όπως ακριβώς περιγράφονται στην υπ’ αριθ.746/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μελέτη.

Χρηματοδότηση: Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», κατόπιν της με αριθμό 64403/05.10.2020 Απόφασης Επιχορήγησης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 και τον ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7131.03 σχετική πίστωση, ποσού 600.000,00€,  του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθ.πρωτ.40519/16-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ7ΟΦΩΛΒ-9ΤΓ) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με α/α 44 και η απόφαση με αριθ. πρωτ.3756/25-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΓ1ΛΩΛΒ-396) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64.7131.03 για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 295 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Τα έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Έννομη Προστασία: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στην παρούσα σύμβαση διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος και στα τηλέφωνα 2313 302169, 2313 302151, 2313 302102 και 2313 302184.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Αλληλόμη Βασίλειο, Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων, τηλ.:2310 559253-4. 

  Περιληπτική Προκήρυξη 229.14 Kb

  Διακήρυξη 1.75 Mb

  Προκήρυξη Σύμβασης 215.88 Kb

  Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα I 32.66 Kb

  Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα II 33.26 Kb

  Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα III 33.18 Kb

  Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα IV 33.03 Kb

  Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα V 33.27 Kb

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement