Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Πάνω από 800.000 ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δ.Κορδελιού Ευόσμου

Published

on

Καταληκτική ημερομηνία 07-06-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00

Δημοπρασία 878.300,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 878.300,00 Ευρώ, με τη δαπάνη των εργασιών: 521.751,52 Ευρώ, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 93.915,27 Ευρώ, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 92.350,02 Ευρώ, αναθεώρηση: 289,64 Ευρώ, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 169.993,55 Ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 61.7326.02 (Φιλόδημος) και 30.6262.09 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 400 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.     

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-06-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 13-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της διακήρυξης.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 14.166,13 Ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 07-07-2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12469/2022 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 430 (Ίδιοι Πόροι) και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12473/2022 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 431 (Φιλόδημος)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης http://www.promitheus.gov.gr/, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.kordelio-evosmos.gr

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-05-2022  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03-06-2022.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας (Διεύθυνση Μελετών και Έργων, Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων, κ. Σταματιάδης Χαράλαμπος) του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement