Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού από τον Δ.Κορδελιού – Ευόσμου

Published

on

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού (όργανα Pilates,υπαίθρια όργανα γυμναστικής, καθίσματα σταδίου) για το έργο «Promotion and Development of YMC(H)A (Προώθηση και ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης »με ακρωνύμιο ¨PROMO YMC(H)A¨, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 53.372,03€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) ,με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας) , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 1, ή για την ομάδα 2 ή για την ομάδα 3 και για όλα τα είδη της κάθε ομάδας, ή και για τις τρεις ομάδες (1,2 & 3) και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη της κάθε ομάδας.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου επί της οδού Π. Μελά 24 Τ.Κ. 56224, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς.

Η 642/2021 μελέτη αφορά την προμήθεια τριών (3) ομάδων ειδών ως εξής::ΟΜΑΔΑ 1 (CPV:37442600-8): «Όργανα Pilates», προϋπολογισμού24.731,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) , ΟΜΑΔΑ 2 (CPV:37450000-7) «Υπαίθρια όργανα γυμναστικής »προϋπολογισμού 16.653,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και ΟΜΑΔΑ 3 (CPV:34946240-4) «Καθίσματα σταδίου με πλάτη»προϋπολογισμού 11.987,03€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) .

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : « Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization» («Προώθηση και Ανάπτυξη της Νεανικής Κινητοποίησης – Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητικής Αξιοποίησης»), με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» με βάση τον από 16/3/2017 αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, πίνακα εγκεκριμένων προτάσεων και το από 31-03-2017 ενημερωτικό e-mail της Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο γνωστοποιήθηκε η έγκριση χρηματοδότησης καθώς και το από 29-07-2020 ενημερωτικό e-mail της για την έγκριση χρηματοδότησης συμπληρωματικών δράσεων στο έργο με ακρωνύμιο “PROMO YMC(H)A και έχει λάβει κωδικό MIS 5010927.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ – INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Με την με αριθ.446/2021 ( ΑΔΑ:ΩΤΙΩΩΛΒ-Α6Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν γίνονται δεκτές – με ποινή αποκλεισμού – εναλλακτικές προσφορές.

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

O προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις που τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία αναλογεί στην προσφερόμενη ποσότητα(Παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016), δηλαδή:

  • Για την ΟΜΑΔΑ 1: Εγγυητική συμμετοχής, ποσού 398,90 €(Τριακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά).
  • Για την ΟΜΑΔΑ 2: Εγγυητική συμμετοχής, ποσού 268,60 € (Διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά).
  • Για την ΟΜΑΔΑ 3: Εγγυητική συμμετοχής, ποσού 193,34 € (Εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων που θα προκύψουν και που αφορούν την 642/2021 μελέτη, θα έχουν ισχύ από την ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι τη λήξη του Προγράμματος στις 21/10/2021 με δυνατότητα παράτασης έως την εγκεκριμένη από τη Διαχειριστική αρχή του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, παράταση του έργου PROMOYMC(H)A. Σε περίπτωσή που δεν συναφθεί σύμβαση μέχρι 21/10/2021 παρατείνεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης των συμβάσεων προμηθειών, οι διαδικασίες των οποίων έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί (δεν έχει λάβει χώρα η κατακύρωση και η μετέπειτα σύναψη των συμβάσεων).

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις δεκατρείς (13) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στο Ισόγειο (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στην οδό Παύλου Μελά 24 Τ.Κ 562 24, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Κορδελιού – Ευόσμου και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.kordelio-evosmos.gr. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24 και στο τηλέφωνο 2313 302184-155-169.

Ενστάσεις δύναται να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ενώπιον της αναθέτουσας αρχής βάσει του άρθρου 127 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement