Connect with us

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων έργου από τον Δ.Παύλου Μελά

Published

on

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 197/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 15027/2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την ΔΠΠ 01/2021 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή για το σύνολο των ομάδων (2) και στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός σαρώθρου 4 κυβικών μέτρων που διαθέτουν κινητήρα νέας γενιάς, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και άλλων ρύπων , καθώς και αιωρούμενων σωματιδίων), με στόχο τόσο την μείωση της ρύπανσηςς , όσο και της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων .

Οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να καταθέσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού (οχήματος και υπερκατασκευής), καταθέτοντας αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κλπ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34134200-7 ΚΑΙ 34144431-8

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 384.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη με αριθμό 64403/05- 08-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η Προμήθεια εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία του Περιβάλλοντος».

Δήμος Παύλου Μελά
Αρ.Πρ. : 22561
Ημ.Πρ. : 25/05/2021
M.K.E.: 8c9c3410-ba4d-446e-82f1-6b2579da2836
Για την υλοποίηση της Προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 με Κ.Α. 62.7132.02
Με την 197/2021 απόφαση πραγματοποιήθηκε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ΔΠΠ 01/2021 μελέτης, η έγκριση των όρων διακήρυξης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης για την εκτέλεση των εργασιών και Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr από την 28/05/2021 και ώρα 09.00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία προσφορών η 02/07/2021 και ώρα 15.00.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος Προσφοράς : Δώδεκα (12) μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Γλώσσα σύνταξης των Προσφορών : Ελληνική
Έννομη Προστασία : Προδικαστικές Προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της με αριθμό 10905/2019 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου του Π.Δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Για το παραδεκτό άσκησης της Προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του Προβλεπόμενου Παραβόλου.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/05/2021, όπου έλαβε αριθμό 2021/S 099-260815

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) :
Α)εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται ανά τμήμα στο κάτωθι ποσό :
Τμήμα Ποσό Εγγυητικής Συμμετοχής
Τμήμα Α: «Διαξονικό ανατρεπόμενο
φορτηγό 4Χ2»
2.600,00 ευρώ
Τμήμα Β: «Σάρωθρο 4 κυβικών μέτρων» 3.600,00 ευρώ
Στην περίπτωση που Οικονομικός Φορέας καταθέσει προσφορά και για τα δύο (2) τμήματα, το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται στα 6.200,00 ευρώ και μπορεί να κατατεθεί το σύνολο της εγγυητικής και στους δύο συστημικούς αριθμούς. M.K.E.: 8c9c3410-ba4d-446e-82f1-6b2579da2836
Β)Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης : ποσοστού 5% επί της αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του τμήματος
Διάρκεια Σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα
υπογραφής αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη, ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 08/07/2021 και ώρα 10.00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς Αριθμούς: 132855 και 132856

Πληροφορίες: Μαρίνα Λαμπρίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας:2313302907, e-mail:
mlampridou@pavlosmelas.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement