Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Διαγωνισμός του Δ.Κορδελιού Ευόσμου για την προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής

Published

on

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου διακηρύσσει Επαναληπτικό Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» , εκτιμώμενης αξίας 29.295,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%),με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο συνολικό τίμημα των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Α/Α διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 176655

Έναρξη υποβολής προσφορών: 15/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 07/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας Ο.Τ.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου, Ταχ. Δ/νση: Παύλου Μελά 24, Τ.Κ 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313-302184, 102, 151, Φαξ: 2313 302258.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithies@kordelio-evosmos.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr

Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/ εκτέλεσης της σύμβασης: EL522 ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: Τα παρεχόμενα είδη της υπ΄αρίθμ.731/2022 τροποποιημένης τεχνικής έκθεσης, κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 37450000-7 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου.

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.kordelio-evosmos.gr

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Παροχή Διευκρινίσεων: Ως προς την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα στην πλατφόρμα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Εναλλακτικές προσφορές: Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης η οποία αφορά στην 731/2022 τροποποιημένη τεχνική έκθεση κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,ποσού τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (472,50€) ευρώήτοι το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή
του συμφωνητικού.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις, όπως αναγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 49734/1859/14-11-2022 Διακήρυξης .

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΤΑΠ

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οδός Π. Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος και στα τηλέφωνα 2313 302184, 2313 302196 και 2313 302151.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement