Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Προκήρυξη: Ο Δ.Κορδελιού Ευόσμου αγοράζει σχάρες φρεατίων

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, με ΑΦΜ 997742450 και Κωδικό ΑΑΗΤ 1007.Ε80708.0001, πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016,για την υπ’αριθμ.805/2023 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια χυτοσίδηρων σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων», προϋπολογισμού 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής  στο σύνολο των υλικών με απ’ ευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με:

1.       Tις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021).

2.       Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 και ιδίως του άρθρου 58  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.       Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).

4.       Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της παρ.7 του άρθρου 38, την περίπτ.31 της παρ.1 του άρθρου 2 και του άρθρου 118, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

5.       Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016).

6.       Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

7.       Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 του Ν. 4674/20.

8.       Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

9.       Την αρ.76928/9-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3075/τ.Β΄/13-7-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας  και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

10.   Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13-11-2017).

11.   Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

12.   Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019) και ιδίως του άρθρου 43.

13.   Τις διατάξεις του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄/25-04-2019) και ιδίως του άρθρου 33.

14.   Τις διατάξεις του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α΄/03-05-2019) και ιδίως του άρθρου 56.

15.   Την υπ’ αριθμ.2046/2022 (Αρ.πρωτ.54020/6-12-2022, ΑΔΑ:ΨΨΨΘΩΛΒ-ΩΙΚ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

16.   Την υπ΄ αριθ. 7824/16-11-2011  εγκύκλιο της Γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.

17.   Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007).

18.   Την 805/2023 οικονομοτεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Υδραυλικών Έργων.

19.   Το υπ’ αριθ. Πρωτ.3997/26-01-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012233839 2023-03-04) Πρωτογενές Αίτημα Δαπάνης.

20.   Το υπ’ αριθ. πρωτ.6756/08-02-2023 Τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη.

21.   Την υπ’ αριθ. Πρωτ.11346/6-3-2023 (ΑΔΑ:6ΒΙ9ΩΛΒ-6Φ2, ΑΔΑΜ:23REQ012235609 2023-03-06) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό καταχώρισης 399 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου

22.   Την υπ’αριθμ. 487/2023  με αρ.πρωτ.12914/14-3-2023 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της οικονομοτεχνικής έκθεσης με τίτλο «Προμήθεια χυτοσιδηρών σχαρών φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων» (Αρ. μελ.805/2023).

23.   Την υπ’αριθμ.72/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΠΨΩΛΒ-ΞΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την 805/2023 μελέτη.

24.   Τον προϋπολογισμό του έτους 2023  και τον Κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης : 1007.Ε80708.0001.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια είδη φέρουν αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV ως εξής: 44316300-1 (Εσχάρες), χρηματοδοτούνται από Τ.Α.Π. και θα βαρύνουν τον Κ.Α. 30.7135.06  του προϋπολογισμού του έτους 2023 με το ποσό των 30.000,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

       Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου, επί της οδού Π. Μελά 24 Τ.Κ. 562 24, στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος- Δημαρχείο) είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς  μέχρι και την ημέρα Δευτέρα  20/03/2023   και ώρα 13:00μ.μ..

       Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους, θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όρους της 805/2023 μελέτης και θα ισχύουν για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων  υλικών και η ανάθεση θα γίνει στο σύνολο των υλικών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υλικών.

        Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:

1.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ Α75/1986) του οικονομικού φορέα/του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ.2 του ν.4412/2016η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται:

  • – ότι έλαβαν γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ’αριθμ.805/2023 μελέτη και όλων των όρων της παρούσας πρόκλησης του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
  • – ότι η προσφορά τους ισχύει και τους δεσμεύει για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών,
  • – ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα οριζόμενα της υπ’αριθμ.805/2023 μελέτης και την ισχύουσα νομοθεσία.

2.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86(ΦΕΚ Α75/1986) του οικονομικού φορέα/του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ.2 του ν.4412/2016η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνεται:

  • – ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ,
  • – ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021),
  • – ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3.       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) του οικονομικού φορέα/του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ.2 του ν.4412/2016η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και με την οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πρόσωπό του ή για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διαχειριστές ή /και τα λοιπά πρόσωπα, ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου  σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

4.       Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.

Ι.    Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη).

5.       Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016)  (όχι για είσπραξηεν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.

  • Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

6.       Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

7.       Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης, τα οποία γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

8.       Τεχνική προσφορά, με πλήρη τεχνική περιγραφή των υλικών, κατάλληλα υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο (πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου).

9. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 της εταιρίας κατασκευής. Η υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού στην ελληνική γλώσσα, καθίσταται υποχρεωτική, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, εάν δε έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να κατατεθούν σε επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

10.   Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας κατασκευής ότι οι υπό προμήθεια σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, τύπου ΕΥΑΘ Α.Ε., έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124.

β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.      Οικονομική προσφορά (Έντυπο Προσφοράς).

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με όλα τα παραπάνω εις διπλούν, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο Αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης,

δ)) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:

α) ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» .

β) ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).    Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης στην υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φoρείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.      Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

2.      Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους και τα οριζόμενα της 805/2023 μελέτης.

3.    Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία των ειδών και ποσοτήτων από το τμήμα Οδοποιίας-Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας – Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Τεχνικών Έργων.

5. Η παραγγελία των υλικών θα δίνεται στον προμηθευτή με έντυπο δελτίο η αποστολή του οποίου θα γίνεται μέσω e-mail.

6. Για κάθε παραγγελία η κοστολόγηση θα γίνεται με ζυγολόγιο από τον προμηθευτή το οποίο θα αποστέλλεται με e-mail, την ημέρα της παράδοσης των υλικών.

7. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση, στην αποθήκη του τμήματος Οδοποιίας-Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας – Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και συντήρησης τεχνικών έργων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

8. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ’αριθμ.72/2023 (ΨΥΠΨΩΛΒ-ΞΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την 805/2023 μελέτη.

9. Τα παραστατικά τα οποία θα συνοδεύουν τα υλικά την ημέρα της παράδοσης θα είναι το δελτίο αποστολής, το ζυγολόγιο, ο πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά το υλικό κατασκευής της σχάρας, ο αριθμός των σχαρών, οι διαστάσεις, το αντίστοιχο βάρος σε κιλά, για κάθε παραδοτέα σχάρα.

10. Η τιμολόγηση των υλικών θα πρέπει να γίνεται ανά παραγγελία η οποία θα δίνεται από το τμήμα της Οδοποιίας-Συγκοινωνιών & Κυκλοφορίας- Πολιτικής Προστασίας.

11.    πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσων τιμολογίων και την προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τη σχετική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

12.   Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του Φ.Π.Α..

13.   Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.16 τεύχος Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14.   Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για θέματα της διαδικασίας στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ. 2313-302183,155,136,102,169,151,184) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καλούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Τεχνικών Έργων στο τηλέφωνο 2310 558851.  

  Πρόσκληση 908.19 Kb

  Μελέτη 88.00 Kb

  Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα 53.50 Kb

  Οικονομική Προσφορά 45.50 Kb

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement