Connect with us
Header Leaderboard Ad Code

Προκηρύξεις

Προσφορές για τη συντήρηση πυροσβεστήρων σχολείων του Δ.Κορδελιού Ευόσμου

Published

on

Αφορά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  με  απ΄ ευθείας  ανάθεση,  με απόφαση προέδρου,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4782/21, του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του,  για την  κάτωθι   εργασία:                                          

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.

Προσφορές γίνονται δεκτές από  9 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή έως και  23 Σεπτεμβρίου ημέρα  Παρασκευή,   είτε αυτοπροσώπως ή με courierστο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορδελιού – Εύοσμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 57,  Εύοσμος)   στον 2ο όροφο του κτιρίου.

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο-φωτοτυπία), μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93.

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) Ο αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης.

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων

συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016).

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 Ν. 4412/2016).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς επίσης και ότι η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ανωτέρω νόμου.

β) έλαβαν γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 3/2022 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ .

2.  Εφόσον  οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

3. Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου ελέγχου, συντήρησης και  αναγόμωσης πυροσβεστήρων  από αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 2.β της με αρ. 618/43/2005 Κ.Υ.Α.).   Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εταιρεία δε διαθέτει η ίδια, άδεια για τη πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων  των πυροσβεστήρων και συνεργάζεται με άλλη εταιρία, να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (τα με αριθ. 1,3,4,6) της συνεργαζόμενης εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 της εν λόγω εταιρείας/οικονομικού φορέα ότι θα συνεργαστεί με την ενδιαφερόμενη εταιρεία για τον εργαστηριακό έλεγχο των πυροσβεστήρων).

4. Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας από αναγνωρισμένο φορέα (άρθρο 3 της με αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α.)..

5.Πιστοποιητικό επάρκειας υπαλλήλου της εταιρίας – οικονομικού φορέα (αρμόδιο άτομο) από αναγνωρισμένο φορέα (άρθρο 3 της με αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α.). Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να το προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας.

6.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.

7.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (Φορολογική Ενημερότητα).

8.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα).

9.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι(6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  περί εγγραφής του σ’ αυτό.

10. Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με το τιμολόγιο προσφοράς αναλυτικό τιμοκατάλογο, όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών  (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.   Οι τιμές θα είναι σταθερές μη δυνάμει να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:

Πιστοποιητικά για τους καινούργιους πυροσβεστήρες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα σε ισχύ ή ισοδύναμα σε ισχύ όπως φαίνονται στο Άρθρο 3 της με αρ. Κ.Υ.Α. 618/43:

α) ΕΛΟΤ.ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

β) ΕΛΟΤ.1066-88 «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζολ»

γ) ΕΝ 1866-98 «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες»

δ) ΕΛΟΤ.ΕΝ 615  «Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων»

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ.2310762400-2310774728) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και του τιμολογίου προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.kordelio-evosmos.gr.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement